Polityka prywatności

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje przedstawione na tej stronie nie zastępują opinii lekarza. W razie wątpliwości, poproś o opinię medyczną.

Nasza strona nie jest substytutem specjalistycznej porady. We wszystkich podejściach terapeutycznych zawsze zalecana jest porada lekarza. Tylko pracownik służby zdrowia posiadający wiedzę na temat historii choroby będzie w stanie poprowadzić Cię do wyboru odpowiedniego leczenia.

Strona uczestniczy również w różnych programach partnerskich i czasami odzyskuje prowizję od sprzedaży dokonanej na niektórych stronach dostępnych z linków znajdujących się na stronie.

Linki afiliacyjne przekierowują jednak użytkownika Internetu do aptek zatwierdzonych i autoryzowanych na poziomie europejskim i uznanych za poważne, w szczególności Treated.

W żadnym wypadku wspomniana strona nie kupuje, nie magazynuje ani nie sprzedaje leków wymienionych w treści. WBNews nie jest e-commerce ani apteką internetową.

Informacje prawne
1. Prezentacja strony.

Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, użytkownicy strony internetowej acne-answers.org są informowani o tożsamości różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i monitorowanie:

Właściciel: Trądzik Odpowiedzi
Stwórca: Trądzik Odpowiedzi
Kierownik publikacji: WBNews – Skontaktuj się z nami tutaj
Osobą odpowiedzialną za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.
Webmaster: WBNews – Skontaktuj się z nami tutaj
Kredyty :
Subdelirium.com Wzór zawiadomienia prawnego jest oferowany przez Subdelirium.com Wzór zawiadomienia prawnego

2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.

Korzystanie z serwisu acne-answers.org oznacza pełną i całkowitą akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane, dlatego też użytkownicy strony internetowej acne-answers.org są proszeni o regularne ich przeglądanie.

Ta strona jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże WBNews może podjąć decyzję o przerwaniu dostępu w celu przeprowadzenia konserwacji technicznej, w którym to przypadku dołoży starań, aby poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji.

Strona acne-answers.org jest regularnie aktualizowana przez WBNews. Podobnie, informacje prawne mogą być zmieniane w każdej chwili: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu ich odczytania.

3. Opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej acne-answers.org jest dostarczenie informacji dotyczących całej działalności firmy.

WBNews stara się dostarczać jak najdokładniejsze informacje na stronie acne-answers.org. Nie może ona jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, spowodowane przez nią samą lub przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają jej tych informacji.

Wszystkie informacje podane na stronie acne-answers.org mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą ulec zmianie. Co więcej, informacje na stronie acne-answers.org nie są wyczerpujące. Podlega on modyfikacjom, które zostały wprowadzone od czasu umieszczenia go w sieci.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.

Strona wykorzystuje technologię JavaScript.

Strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne związane z korzystaniem z niej. Ponadto, użytkownik strony zobowiązuje się do dostępu do niej za pomocą najnowszego, wolnego od wirusów sprzętu oraz najnowszej generacji, aktualnej przeglądarki.

5. Własność intelektualna i podrabianie.

WBNews jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafiki, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów strony, bez względu na zastosowane środki lub procesy, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : WBNews.

Każde nieuprawnione użycie strony lub jej elementów będzie uznane za naruszenie prawa i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.

WBNews nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia sprzętu użytkownika podczas dostępu do strony internetowej acne-answers.org, wynikające albo z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodności.

WBNews nie ponosi również odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata firmy lub utrata możliwości) wynikające z korzystania z witryny acne-answers.org.

Interaktywne obszary (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. WBNews zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej dziedzinie, które są niezgodne z przepisami obowiązującymi we Francji, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. WBNews zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności na mocy prawa cywilnego i/lub karnego, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, oszczerczym lub pornograficznym, niezależnie od wykorzystywanego medium (tekst, zdjęcia, itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.

We Francji dane osobowe są chronione w szczególności przez ustawę nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawę nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego i dyrektywę europejską z dnia 24 października 1995 r.

Podczas korzystania ze strony acne-answers.org mogą być zbierane następujące dane: adres URL linków, poprzez które użytkownik uzyskał dostęp do strony acne-answers.org, dostawca dostępu użytkownika, adres IP użytkownika.

W każdym przypadku, WBNews gromadzi dane osobowe użytkownika jedynie w celu świadczenia określonych usług oferowanych przez stronę internetową acne-answers.org. Użytkownik przekazuje te informacje z pełną znajomością faktów, w szczególności podczas samodzielnego wprowadzania danych. Użytkownik strony internetowej acne-answers.org jest następnie informowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.

Zgodnie z przepisami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o informatyce, aktach i wolnościach, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich poprawiania i sprzeciwiania się im poprzez złożenie pisemnego i podpisanego wniosku, do którego dołączona jest kopia dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza, określającego adres, na który należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony acne-answers.org nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko w przypadku zakupu WBNews i jego praw, informacje zostaną przekazane potencjalnemu nabywcy, który z kolei będzie zobowiązany do przechowywania i modyfikowania danych użytkownika strony acne-answers.org.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych .

Bazy danych są chronione przez przepisy ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Hipertekstowe linki i ciasteczka.

Strona acne-answers.org zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą WBNews. Jednakże, WBNews nie jest w stanie sprawdzić zawartości tych stron internetowych i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.

Przeglądanie strony acne-answers.org może spowodować zainstalowanie na komputerze użytkownika plików cookie. Plik cookie jest małym plikiem, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także umożliwienie różnych środków częstotliwości.

Odmowa zainstalowania pliku cookie może spowodować brak możliwości dostępu do niektórych usług. Jednakże, użytkownik może skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W zakładce Internet Explorer: zakładka narzędzi (ikona cog w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij na « Poufność » i wybierz « Zablokuj wszystkie pliki cookie ». Walidacja na Ok.

W zakładce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij na przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij na zakładkę « Prywatność ».
Ustaw Reguły zachowania na: użyj niestandardowych ustawień dla historii. W końcu usuń zaznaczenie, aby wyłączyć ciasteczka.

Pod Safari: Kliknij na ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz opcję Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji « Prywatność » kliknij na Ustawienia treści. W sekcji « Ciasteczka » można zablokować ciasteczka.

Pod Chrome: Kliknij na ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz opcję Ustawienia. Kliknij na Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji « Prywatność » kliknij na « Preferencje ». W zakładce « Prywatność » można zablokować pliki cookie.

9. Obowiązujące prawo i jurysdykcja.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z serwisu acne-answers.org podlegają prawu francuskiemu. Wyłączna jurysdykcja przysługuje właściwym sądom w Paryżu.

10. Główne prawa, o których mowa.

Ustawa nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. o informatyce, aktach i wolności.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej.

11. Leksykon.

Użytkownik: Użytkownik Internetu łączący się, korzystając z w/w strony.

Dane osobowe: « informacje pozwalające, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować osoby fizyczne, których dotyczą » (art. 4 ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r.).